Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

برای ورود به هر کسب و کاری جمع آوری اطلاعات و شناخت دقیق بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. به این منظور اطلاعات به دست آمده از بازار و مشتریان کنونی، قدیمی و بالقوه باید تجزیه و تحلیل شوند. این اطلاعات شامل خصوصیات، محل زندگی، نیازهای بازار، شناخت رقبا می باشند. تحقیق بازار موجب بخش بندی بهتر بازار، برندسازی و ایجاد هویت برای یک محصول می شود. هم چنین با شناخت عادات مصرفی مشتریان بهترین استراتژی برای بازار تدوین می گردد. اطلاعات به دست آمده از تحقیق بازار به شما نشان می دهد که برای محصول یا خدمات شما مشتری در بازار وجود دارد یا خیر. 

 مراحل مختلف تحقیق بازار:

1. احساس نیاز به تحقیق بازار: در صورتی که اطلاعات کافی در اختیار نباشد نیاز به تحقیق بازار ایجاد می شود.

2. تعریف مساله ی مورد پژوهش: این مرحله مهم ترین گام در فرآیند تحقیق بازار است. درصورتی که مساله ی پژوهش به اشتباه تعریف شود تحقیق بازار به درستی انجام نمی گیرد.

3. تعیین اهداف تحقیق: با تعیین مساله ی مورد پژوهش، هدف تحقیق نیز مشخص می شود. از طریق این اهداف، اطلاعات لازم برای پاسخ به مشکل مطرح شده به دست می آید. 

4. تعیین قالب تحقیق: قالب های تحقیق به 3 دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند:

- تحقیق اکتشافی که در آن داده ها به شکل ساختار نیافته جمع می شوند.

- تحقیق توصیفی که در آن متغیرها با سوالاتی با چرا، چه چیزی، چه کسی و چگونه مطرح می شوند. 

- تحقیقی که به صورت آزمایشی انجام می گیرد. 

5. مشخص کردن منابع و نوع اطلاعات:

- داده های ثانویه: این اطلاعات با اهداف دیگری به دست آمده اند مانند اطلاعات مرکز آمار ایران. 

- داده های اولیه: اگر داده های ثانویه برای اهداف تحقیق کافی نباشند با روش های دیگر، اطلاعات منطبق بر اهداف تحقیق به دست می آیند.

6. تعیین روش های به دست آوردن اطلاعات:

اگر داده های ثانویه مورد نیاز باشند، از طریق جستجو در اینترنت، سرویس های آماری و کتابخانه ها این اطلاعات به دست می آیند. اما برای داده های اولیه، محقق از طریق پرسشنامه، تحقیقات میدانی و مصاحبه عمل می نماید. 

7. تعریف نوع نمونه و اندازه ی آن:

با توجه به اینکه مطالعه ی کل جامعه ی هدف امکان پذیر نیست، محقق باید طوری برنامه ریزی کند که نمونه ی انتخابی آن معرف کل جامعه باشد. هرچه این نمونه بزرگتر باشد تحقیق دقیق تر خواهد بود.

8. جمع آوری اطلاعات.

9. تحلیل داده ها: 

با تحلیل داده ها، داده های خام معنادار می شوند. 

10. آماده سازی و ایجاد گزارش تحقیق:

این مرحله به صورت گزارش متنی یا ارائه ی شفاهی می باشد.